Kiedy komornik może zająć mieszkanie?

Postępowanie egzekucyjne wszczynane jest zawsze na wniosek wierzyciela, który kieruje do komornika pismo o wszczęcie egzekucji . Istotne jest, że forma składania wniosku może być dwojaka – może być on złożony pisemnie bądź ustnie. Wniosek taki musi zawierać klarownie wskazane świadczenie, do spłacenia którego dąży wierzyciel oraz sposób, w jaki świadczenie to ma być wyegzekwowane. Sposób egzekucji określa czy środki, które będą wypłacone wierzycielowi w celu zaspokojenia świadczenia mają pochodzić np. z nieruchomości czy też z rzeczy ruchomych, na przykład samochodu. Poniżej przedstawiamy kompendium wiedzy z zakresu zajęcia mieszkania lub domu dłużnika.

Jaki komornik przeprowadza egzekucję z nieruchomości?

Zasadą jest, że komornik, w okręgu działania którego nieruchomość jest położona, powinien przeprowadzać proces egzekucyjny. Każdy sąd prowadzi wykaz komorników działających w obszarze jego właściwości, a wybór konkretnego komornika należy do wierzyciela. Istotne jest, że tak naprawdę komornik nie musi prowadzić działalności w okręgu położenia nieruchomości, z której ma być przeprowadzona egzekucja. Przepisy prawa nie wskazują jednoznacznie którego komornika wierzyciel jest zobowiązany wybrać. Również do wierzyciela należy wybór komornika w przypadku, kiedy nieruchomość jest położona na obszarze obejmującym dwa i więcej okręgów.

Czy zajęcie mieszkania lub domu odbywa się od razu po złożeniu wniosku przez wierzyciela?

Warto wiedzieć, że złożenie przez wierzyciela wniosku o egzekucję z nieruchomości nie uprawnia komornika do natychmiastowego jej zajęcia. Komornik w pierwszej kolejności wezwie dłużnika do spłaty powstałego długu wobec którego został wydany tytuł wykonawczy w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania przez niego pisma. Wysyłając pismo o dokonanie spłaty zadłużenia do dłużnika, komornik wysyła jego kopię do sądu, który jest właściwy do prowadzenia spraw wieczystoksięgowych w danym rejonie.

Nieruchomość wspólna a egzekucja

Jeżeli mieszkanie jest współwłasnością małżeńską lub pozamałżeńską, sprawa egzekucyjna jest nieco bardziej skomplikowana. Co prawda komornik może zająć taką nieruchomość, jednak w przypadku sprzeciwu drugiego właściciela, nie będącego dłużnikiem, komornik nie może zrobić nic poza zajęciem mieszkania czy domu. Oznacza to, że nieruchomość nie może zostać sprzedana w drodze licytacji publicznej. O sprzeciwie drugiego właściciela komornik jest zobowiązany zawiadomić wierzyciela, a ten w terminie 7 dni powinien złożyć do sądu wniosek o nadanie przeciwko współwłaścicielowi klauzuli wykonalności pod rygorem umorzenia egzekucji z nieruchomości, która została zajęta przez komornika.

Kiedy komornik przejmuje mieszkanie?

Istnieje kilka możliwych terminów zajęcia nieruchomości, a mianowicie:

 • mieszkanie lub dom dłużnika staje się zajęte przez komornika w momencie, w którym otrzymał wezwanie
 • jeżeli wezwanie nie zostało doręczone, nieruchomość jest zajęta przez komornika w momencie wpisu do księgi wieczystej
 • jednak każdy kto miał informację o wszczęciu egzekucji, nieruchomość jest zajęta w momencie powzięcia wiadomości o wszczęciu egzekucji, nawet jeżeli pismo nie zostało skutecznie doręczone

Egzekucja z kilku nieruchomości dłużnika

Kilka postępować egzekucyjnych może być połączone w jedno jeżeli:

 • odpowiada to celowi egzekucji
 • nie ma żadnych przeszkód prawnych
 • nie ma jakichkolwiek przeszkód o charakterze gospodarczym

Istotne jest, że nawet połączenie kilku egzekucji może być rozdzielone w przypadku, w którym przestają istnieć przyczyny umożliwiające bądź powodujące połączenie postępowań. Połączenie egzekucji z różnych spraw następuje zawsze na wniosek dłużnika bądź wierzyciela. Jeżeli w trakcie trwania postępowania egzekucyjnego z mieszkania lub domu powstanie kolejny tytuł wykonawczy, nowy wierzyciel dołącza do postępowania wszczętego wcześniej.

Dłużnik nie uiszcza opłaty mimo wezwania komornika – co dalej?

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, komornik wysyła pismo do dłużnika z 2-tygodniowym terminem do dokonania całkowitej spłaty długu. Jeżeli jednak mimo upływu terminu wierzyciel nie otrzyma swojej należności, składa on wniosek do komornika o dokonanie opisu i oszacowania finansowego nieruchomości.

Wniosek składany przez wierzyciela zawiera:

 • dokładne wskazanie miejsca zamieszkania wszystkich uczestników postępowania egzekucyjnego
 • wyciąg, odpis z KW lub zaświadczenie sądu zawierające wskazanie właściciela mieszkania lub domu

Komornik zawiadamia o terminie dokonania opisu oraz oszacowania wszystkich uczestników postępowania. Poza tym istnieje konieczność obwieszczenia publicznego dotyczącego danej nieruchomości a zawierającego informację o konieczności ujawnienia wszelkich osób, które roszczą sobie jakiekolwiek prawa do nieruchomości.

Samo oszacowanie nieruchomości dokonywane jest przez uprawnionego komornika biegłego. Oszacowanie nie jest konieczne w przypadku, jeżeli wcześniejsza wycena miała miejsce nie później niż w ciągu 6 miesięcy wstecz.

W oszacowaniu podaje się:

 • wartość nieruchomości
 • wartość budowli
 • wartość innych urządzeń
 • wartość przynależności oraz pożytków

Warto wiedzieć, że w przypadku każdego oszacowania jest możliwość zaskarżenia zarówno opisu, jak i oszacowania, ale w zawitym terminie 7 dni od dnia ukończenia oszacowania.

Po dokonaniu wszystkich czynności związanych z oszacowaniem finansowym mieszkania lub domu, następuje sprzedaż nieruchomości zajętej przez komornika. Sprzedaż następuje zawsze poprzez tak zwaną licytację publiczną. Pierwsza licytacja odbywa się najwcześniej po dwóch tygodniach od dnia uprawomocnienia się opisu oraz oszacowania.

Post Author: deko

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *